Uslovi korištenja

Dobro došli na www.prvijezik.com

Koristeći ovaj website i online sadržaje i lekcije, potvrđujete da ste pročitali, složili se i saglasni ste s ovim Uslovima i Odredbama.

 OPĆI USLOVI I ODREDBE

Molimo pažljivo pročitajte ove Uslove. Ako se ne slažete s ovim Uslovima, morate odmah prekinuti s korištenjem website-a i online sadržaja i usluge.

Definicije

Osim ukoliko u ovom dokumentu nije izričito navedeno drugačije, termini koji se koriste Općim Uslovima i Odredbama definisani su kako slijedi:

  1. Dobavljač - "Heredes", obrtnički posao, registarski broj 4303129370006.
  2. Klijent - pravno tijelo i / ili pojedinac (roditelj ili zakonski staratelj) koji zahtijeva korištenje Usluge, čiji je identitet detaljno naznačen u pojedinačnoj narudžbi za korištenje Usluge Dobavljača.
  3. Korisnik - pojedinac - krajnji korisnik - student - dijete kome je Klijent obezbijedio korisnički nalog.
  4. Korisnički nalog - korisničko ime i šifra pomoću kojih korisnik pristupa usluzi.
  5. Usluga - pristup web usluzi na online (oblak) platformi za učenje u učionicama www.prvijezik.com i pravo na učestvovanje u temama putem video učionice, tokom perioda pretplate i trajanja lekcije.
  6. Nalog - svaki pojedinačni nalog kupca za pružanje Usluge i sklapanje ugovora sa Dobavljačem.
  7. Prvijezik.com - je online sistem za učenje na daljinu maternjeg jezika (bosanskog, srpskog ili hrvatskog) i komunikacija u realnom vremenu koju je razvio Dobavljač.
  8. Video učionica - video radni prostor kreiran od strane Dobavljača (detaljan opis video učionice-platforme za učenje prvijezik.com može se pronaći ovdje).
  9. Satnica tema, trajanje i pauze – dvije teme od po 60 minuta sedmično. Ipak, precizno vrijeme, trajanje tema i pauza između časova za mlađu djecu bit će posebno prilagođeni potrebama djece i grupe.
  10. Pretplatnički period - mjesečni period pretplate i pružanje Usluge.
  11. Metod plaćanja -  Plaćanje pretplate putem PayPal-a, elektronskih kreditnih kartica ili debitnih kartica ("Instrument finansiranja").
  12. Naknada za pretplatu - Mjesečna naknada od 90 EUR ili druga promotivna naknada koju pruža Dobavljač za određeni vremenski period i blagovremeno dostavlja Klijentu preko web stranice www.prvijezik.com u svrhu pružanja Usluge.  Dobavljač zadržava pravo da izmjeni visinu mjesečne naknade uz obavezu da blagovremeno obavijesti klijenta preko web stranice www.prvijezik.com o promjeni.  Za Uslugu na koju se Klijent već pretplatio za naredni mjesec, naknada će biti važeća prema prvobitnoj visini naknade bez obzira na promjene koje se eventualno dogode u međuvremenu.
  13. Tehnički zahtijevi i politika Podrške (pružena Klijentu nakon pretplate za Uslugu) - opis zahtjeva, smjernica i standarda koji se primjenjuju radi osiguranja pravilnog funkcionisanja Usluge i mjere koje Klijent i Dobavljač mogu usvojiti radi rješavanja bilo kojih problema koji mogu nastati.
  14. Strana ili Strane – Dobavljač i Klijent.

Korištenje i pristup prvijezik.com i Usluzi podliježu sljedećim uslovima ("Uslovi prihvatljivog korištenja"), a Klijent se slaže da neizvršavanje bilo kog od Uslova prihvatljivog korištenja predstavlja kršenje ovih Uslova. Uslovi prihvatljivog korištenja su sljedeći:

 • Klijent se slaže da koristi prvijezik.com i pristupi Usluzi samo u zakonite svrhe i samo ukoliko prvijezik.com i Usluga nisu na neki način nezakoniti ili prevara.
 • Klijent se slaže da ne koristi ili pristupi platformi prvijezik.com ili Usluzi u svrhu povrijeđivanja ili pokušaja povrijeđivanja maloljetnika na bilo koji način.
 • Klijent se slaže da neće mijenjati ili modifikovati bilo koji dio prvijezik.com i/ili Usluga.
 • Klijent se slaže da neće svjesno prenositi bilo kakve podatke ili slati ili predati bilo koji sadržaj koji sadrži viruse, trojance, worms, key-stroke loggers, spy-ware, adware ili bilo koji drugi štetni program ili sličan računarski kod koji je osmišljen da negativno utječe na rad svih računarskih software ili hardwara.
 • Klijent se slaže da neće koristiti ili pristupiti prvijezik.com i/ili Usluzi u komercijalne svrhe ili u korist bilo koje treće strane.
 • Klijent se slaže da koristi Website i pristupa Online sadržaju i Kursevima na način koji ne ugrožava prava trećih strana ili ograničava ili spriječava korištenje i uživanje nekog drugog u prvijezik.com i Usluzi.
 • Klijent se slaže da neće tražiti, preuzimati ili prikupljati bilo koje lične podatke bilo kog drugog Klijenta i / ili Korisnika Usluge.
 • Klijent se slaže da neće kopirati, reprodukovati, distribuirati, prenositi, emitovati, prikazivati, prodavati, licencirati ili na drugi način koristiti bilo koji sadržaj sadržan na Website (uključujući bez ograničenja Usluge) za bilo koju drugu svrhu osim onoga što je dozvoljeno ovim Uslovima bez prethodne pismene saglasnosti.
 • Klijent se slaže da neće pristupiti ili pokušati da pristupi bilo kom drugom nalogu Klijenta i Korisnika, lažno ili na neki drugi način pogrešno predstaviti svoj identitet, uključujući ali ne ograničavajući se na pogrešno predstavljanje veze sa osobom ili nekim subjektom, prošlim ili sadašnjim.
 • Klijent se slaže da neće slati, svjesno primati, postavljati, preuzimati, koristiti jednom ili više puta materijal koji nije u saglasnosti s ovim Uslovima i Odredbama.
 • Klijent se slaže da se pridržava svih zakonskih zahtjeva u vezi s dostavljenim informacijama ili razmjenom preko prvijezik.com. Konkretno, zabranjeno je razmjenjivati bilo koju informaciju rasističke ili pornografske prirode ili koja sadrži govor mržnje ili bilo koje druge prirode koja je u suprotnosti s važećim zakonom, moralom ili pristojnošću.
 • Klijentu i Korisniku je striktno zabranjeno, i suzdržavat će se od: učitavanja, prenošenja, objavljivanja, mijenjanja, dijeljenja, distribuiranja, reprodukovanja ili na bilo koji način stavljanja na raspolaganje, preko uređaja, informacija ili nekog materijala korištenjem Usluge koja sadrži lične podatke drugih Klijenata i Korisnika.
 • Klijent se slaže da Usluga može biti nadgledana ili zabilježena u cilju kontrole kvalitete i da su informacije ili materijali koji se pružaju kao dio usluga uključeni u ove Uslove i obezbjeđuju se samo za edukativne svrhe.
 • Klijent može pogledati web stranicu prvijezik.com, ali kako bi u potpunosti učestvovao u svim aktivnostima i učestvovao u Usluzi, Klijent se mora registrovati za lični nalog na prvijezik.com, tako što daje svoje Korisničko ime, e-mail adresu i šifru. Klijent se slaže da nikada neće otkriti ili dijeliti pristup ili pristupne informacije na svom nalogu s bilo kojom trećom stranom iz bilo kojeg razloga.
 • Prilikom podešavanja svog naloga, Klijent mora da unese dodatne informacije, uključujući datum rođenja Korisnika, lokaciju i sve druge informacije koje će pomoći Dobavljaču da upozna Korisnika i pomoći mu da prilagodi usluge prema potrebama Korisnika.
 • Klijent se obavezao Dobavljaču da su informacije u vezi s nalogom Klijenta tačne i da će ostati tačne, aktuelne i kompletne u svakom trenutku i da će održavati i ažurirati podatke Klijenta i / ili Korisnika kako bi ostale tačne, aktuelne i potpune.
 • Registrovanjem na nalog prvijezik.com, Klijenti prihvataju da:

(a) je, a i dalje će biti registrovan na prvijezik.com samo jednom i neće otvarati više naloga;

(b) neće dozvoliti nikome osim Korisnika, da koristi nalog;

(c) će obavijestiti administratore relevantne Usluge odmah, ako postane svjestan da bilo koji od Klijenta i / ili Korisnika vara ili krši ove Uslove. 

I Primjenljivost Općih uslova i Odredbi

 1. Sljedeći Opći uslovi i Odredbe regulišu odnos između Dobavljača i njegovih Klijenata u vezi sa pristupom platformi za elektronsko učenje prvijezik.com na mreži zasnovanoj na oblaku  i prava korištenja web sistema odobrenog Klijentu od strane Dobavljača.
 2. Pravo na korištenje prvijezik.com web-sistema Dobavljač obezbjeđuje Klijentu na osnovu Naloga za pretplatu na Uslugu, koju Klijent prihvata online.
 3. Opći Uslovi i Odredbe predstavljaju saglasnost za sklapanje ugovornog odnosa Dobavljača i Klijenta i obavezujući su za obe strane.
 4. Opći Uslovi i Odredbe se smatraju prihvaćenim od strane Klijenta uz istovremeno preduzimanje sljedećih radnji:
  1. Davanje podataka o narudžbi - izbor Usluge, Pretplatnički period, Opcije podrške i Metod plaćanja;
  2. Plaćanje Usluge od strane Klijenta za Narudžbu iz 4.1 .
 5. Sadašnji Opći Uslovi i Odredbe mogu biti izmijenjeni na osnovu sopstvenog nahođenja Dobavljača. Stoga, za validne ugovore, Dobavljač treba da obavijesti Klijenta u roku od 7 (sedam) dana nakon njihovog izvršenja. Amandmani će stupiti na snagu i bit će obavezujući za Klijenta, osim ako se oni eksplicitno ne protive u roku od pet (5) radnih dana.

II Davanje prava na korištenje (licenca)

 1. Dobavljač odobrava Klijentu pravo korištenja web sistema prvijezik.com za Pretplatnički period nakon prihvatanja ovih Uslova i plaćanja naknade od strane Klijenta.
 2. Naknada za odgovarajući Pretplatnički period dogovorena između Dobavljača i Klijenta zasnovana je na Narudžbi Klijenta.

III Korisnički nalog

U cilju davanja pristupa Usluzi, Strane će izvršiti sljedeće radnje:

  1. Klijent će prihvatiti ove Uslove i Odredbe i platiti naknadu.
  2. Dobavljač omogućava Klijentu da kreira korisničke naloge.
  3. Dobavljač zadržava pravo da zatraži dodatne informacije o Klijentu prije nego što odobri pristup Usluzi.

IV Tehnička podrška

 1. Dobavljač će pružiti tehničku podršku Klijentu u zavisnosti od opcija podrške izabranih u Nalogu i u skladu sa Politikom Tehničkih Uslova.

V Metod plaćanja, Cijene i Uslovi

 1. Sva plaćanja faktura Dobavljača upotrebom online kreditne kartice podliježu sljedećim uslovima.
 1. Dobavljač prihvata PAYPAL za plaćanje naknade za Pretplatu ("Instrument finansiranja").
 2. Kada popuni formular za plaćanje putem interneta, sredstva će biti skinuta sa Klijentove kreditne kartice u valuti zemlje Klijenta i ekvivalentu cijene usluge u valuti EUR.
 3. Zbog načina na koji se transakcije obrađuju od strane procesora plaćanja Dobavljača, može doći do kašnjenja od 1-3 dana u ažuriranju uplate Klijenta u evidenciji Dobavljača.
 4. Plaćanja se pripisuju Dobavljaču.
 5. Online plaćanja su sigurna.
 6. Plaćanje će direktno obrađivati PayPal koristeći tehnologiju Secure Socket Layer (SSL).
 7. Brojevi kreditnih kartica su zaštićeni visokim nivoom enkripcije kada se prenose preko Interneta.
 8. Dobavljač nema pristup detaljima kreditne kartice Klijenta.
 9. Potvrda:
 • Ako je uspješno, PayPal će potvrditi da je isplata završena.
 • Ako je neuspješno, PayPal će obavijestiti Klijenta da plaćanje nije izvršeno. Dobavljaču neće biti precizirano zbog čega je plaćanje neuspešno, zato se za detalje Klijent treba obratiti svom dobavljaču kreditne kartice ili PayPal nalogu.
 1. Obezbjeđivanjem Instrumenta finansiranja za Dobavljača, Klijent potvrđuje da je dozvoljeno koristiti taj instrument finansiranja. Kada Klijent finansira transakciju, ovlašćuje Dobavljača (i njegov naznačeni procesor plaćanja) da naplaćuje puni iznos instrumenta finansiranja Klijentu za transakciju. Klijent, također, ovlašćuje Dobavljača da sakuplja i čuva taj instrument finansiranja, zajedno s drugim srodnim informacijama o transakciji.
 2. Ako Klijent plaća kreditnom ili debitnom karticom, Dobavljač može dobiti pred-odobrenje od izdavaoca kartice za iznos koji može biti visine kao i kompletna cijena plaćanja Klijenta. S Klijentove kartice će se naplaćivati u trenutku kada se isplata pokrene ili ubrzo nakon toga. Ako Klijent otkaže transakciju prije završetka, ovo pred-odobrenje može dovesti do toga da sredstva ne budu odmah dostupna Klijentu.
 3. Ukoliko Klijent plaća debitnom karticom i učita transakcijske rezultate preko prekoračenja ili druge naknade Klijentove banke, Klijent je sam odgovoran za tu naknadu.
 4. Klijent se u određenom trenutku može sresti s aplikacijom ili funkcijom koja ne podržava preferirani način plaćanja; međutim, može se odabrati druga vrsta instrumenta plaćanja (kao što je različita kreditna ili debitna kartica).
 5. Dobavljač može odložiti ili ograničiti dostupnost kupovine Klijenta iz sigurnosnih razloga, ili osigurati da Dobavljač ima sve relevantne informacije potrebne za obradu plaćanja prije isporučivanja Klijentu plaćene Usluge.
 6. Potvrda o plaćanju Narudžbe od strane Dobavljača određuje datum stupanja na snagu i rok važenja ovih Uslova i Odredbi.
 7. Plaćanje usluge zavisi od detalja navedenih u pojedinačnoj Narudžbi.
 8. Pretplatnički period se produžava automatski nakon isteka roka prethodno izabranog perioda, osim ako Klijent ne zatraži eksplicitno u pismenom obliku prestanak pretplate u roku od sedam (7) dana prije isteka Perioda pretplate.
 9. Sedam (7) dana prije isteka postojećeg Pretplaćenog perioda, Klijent će od Korisnika primiti obavještenje da će se usluga automatski proširiti za sljedeći mesec i sredstva će biti povučena sa računa Klijenta. Ako Klijent ne želi da nastavi koristiti uslugu, potrebno je da izaberete opciju "Ne želim da nastavim da koristim Uslugu".
 10. Isplata pretplatničke naknade se vrši putem bilo kog od načina plaćanja koji je odredio Dobavljač i za koji se Klijent opredijelio u naružbi.
 11. Dobavljač izjavljuje da nije uključen u platnu transakciju i ne čuva nikakve detalje o plaćanju od strane Klijenta.

VI Prava i obaveze Klijenta

 1. Klijent je u obavezi da plati Pretplatničku naknadu koja je dogovorena u Narudžbini.
 2. Klijent je obavezan da definiše uslove i obaveze za svoje Korisnike u zavisnosti od kasnijeg profila. U slučaju bilo kakvih zakonskih uslova (kao što je izjava o saglasnosti roditelja u slučaju maloljetnika) ili administrativni postupak koji je potreban za pristup njegovim korisnicima na prvijezik.com platformu, Klijent će izvršiti sve neophodne radnje kako bi sve bilo u skladu sa važećim zakonom.
 3. Klijent će osigurati sve neophodne tehničke uslove za uspješnu upotrebu Usluge, ispunjavajući zahtjeve Dobavljača kako je navedeno u Tehničkim zahtjevima.
 4. Klijent garantuje da je software koji on koristi licenciran u skladu sa važećim zakonom.
 5. Klijent je obavezan da koristi uslugu lično ili preko krajnjih korisnika, kojima je obezbijedio korisničke naloge u svrhu svojih aktivnosti. Klijentu ili korisnicima, kojima je pružio korisničke naloge, nije dozvoljeno da prenesu svoje pravo na korištenje Usluge trećim stranama.
 6. Tokom održavanja časa korisnici će se rukovoditi načelima lijepog i etičkog ponašanja. U slučaju nedoličnog ponašanja, vrijeđanja ostalih korisnika ili na bilo koji drugi način remećenja video časa, Dobavljač ima pravo da isključi korisnika bez prethodne najave niti refundiranja prethodno plaćene naknade.
 7. Pri korištenju platforme prvijezik.com, Klijent predstavlja, garantuje i slaže se da nijedan materijal bilo koje vrste koji se dostavlja na njegov nalog ili na drugi način objavljen, prenesen ili dijeljen od strane Korisnika Usluge, da neće kršiti ili ugrožavati prava bilo koje treće strane, uključujući autorsko pravo, zaštitni znak, privatnost, publicitet ili druga lična ili vlasnička prava; ili sadrže pogrdan, klevetnički ili na neki drugi način nezakoniti materijal.
 8. Klijent se slaže i izjavljuje da korisnici neće koristiti Uslugu za:
  1. Objavljivanje sadržaja ili započinjanje komunikacija koje su nezakonite, klevetne, uvrjedljive, opscene, diskriminatorske, invazivne za privatnost ili objavljivanje reklamnog prava, mržnje ili rasno, etnički ili na neki drugi način spornog sadržaja.
  2. Učitavanje, objavljivanje, slanje putem e-maila, prenos ili na drugi način stavljanje na raspolaganje bilo koje vrste neželjenog ili neovlaštenog oglašavanja, promotivnog materijala, "neželjene pošte","spema", "lančanih pisama",  "piramidalnih šema" ili bilo kog drugog oblika posredovanja.
  3. Sakupljanje ili preuzimanje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija drugih korisnika Usluge putem elektronskih ili drugih sredstava radi slanja neželjenih elektronskih poruka ili drugih neželjenih posredovanja;
  4. Korištenje Usluge na bilo koji nezakonit način ili na bilo koji drugi način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ugroziti Uslugu, druge Klijente i Korisnike, kao i Dobavljača;
  5. Lažno navođenje, lažno ili na neki drugi način pogrešno predstavljanje identiteta korisnika, uključujući ali ne ograničavajući se na korištenje pseudonima, učitavanje, objavljivanje, prenos, dijeljenje, čuvanje ili na drugi način činjenje javno dostupnim na prvijezik.com platformi bilo koje privatne informacije bilo koje treće strane, uključujući bez ograničenja, adrese, telefonske brojeve, adrese e-mail-ova, brojeve socijalnog osiguranja i brojeve kreditnih kartica.
  6. Učitavanje, objavljivanje, prenošenje, dijeljenje ili na drugi način činjenje dostupnim bilo kog materijala koji sadrži softwarske viruse ili bilo koji drugi računarski kod, datoteke ili programe dizajnirane da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kog računarskog software ili hardware ili telekomunikacijske opreme; zastrašivanje ili uznemiravanje drugog;
  7. Objavljivanje, modifikovanje, distribuiranje ili reprodukovanje na bilo koji način bilo koji materijal zaštićen autorskim pravima, zaštićenih znakova ili drugih vlasničkih podataka koji pripadaju drugima bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika takvih prava.
  8. Klijent prepoznaje globalnu prirodu Interneta i saglasan je da se pridržava svih važećih lokalnih pravila, uključujući, ali ne ograničavajući se na pravila koja se odnose na online ponašanje i prihvatljiv sadržaj. Konkretno, Klijent se slaže da se pridržava svih važećih zakona koji se odnose na prenos podataka.
  9. Klijent je obavezan da poštuje sve uslove ovih Općih Uslova i Odredbi i sve odredbe važećeg zakona, kao i da obezbijedi poštovanje pomenutog od strane svih Korisnika kojima je obezbijedio korisničke naloge za pristup Usluzi.
  10.  U slučaju bilo kakvih zahtjeva treće strane protiv Dobavljača protiv postupaka Klijenta ili njegovih Korisnika, Klijent je dužan da snosi sve pravne, administrativne i druge troškove vezane za takve zahtjeve.
  11. U slučaju neizvršenja od strane Klijenta ili njegovih Korisnika za gore navedene odredbe, Dobavljač ima pravo da prekine ove Uslove i Odredbe bez prethodne najave.

VII Prava i obaveze Dobavljača

 1. Dobavljač se obavezuje da održava web-sistem prvijezik.com u potpunosti funkcionalnim i da ispuni sve zahtjeve važećeg zakona u svom radu.
 2. Dobavljač obezbjeđuje Uslugu u dobroj namjeri, ali ne daje nikakve garancije ili izjave da će Usluga zadovoljiti zahtjeve Klijenta.
 3. Dobavljač zadržava pravo da obustavi korištenje i / ili pristup Klijenta i / ili Korisnika Usluzi u bilo koje vrijeme iz operativnih, regulatornih, pravnih ili drugih razloga.
 4. Dobavljač može da prekine Klijentov nalog ili pristup / korištenje sajta prvijezik.com sa trenutnim efektom:
 • ako opravdano vjeruje da Klijent / Korisnik ili bilo koji drugi Klijent / Korisnik sa kojim ste povezani krši bilo koji od ovih Uslova;
 • kako bi se spriječila svaka lažna, nezakonita ili zloupotrebna aktivnost; ili
 • ako je neophodno spriječiti ili zaustaviti zloupotrebu ili štetu po Dobavljača, druge Klijente / Korisnike Usluge ili širu javnost.
 1. Dobavljač neće snositi odgovornost za:
  1. bilo kakve probleme i / ili prekid rada prvijezik.com koji su iz određenih razloga izvan njegove kontrole.
  2. funkcionisanje prvijezik.com, ukoliko Klijent ne poštuje tehničke uslove za instalaciju i rad računarskog sistema ili uslove navedene u Politici o Tehničkim zahtjevima.
  3. dostupnost, sadržaj, autentičnost ili sigurnost eksternih web stranica ili drugih izvora informacija.
  4. radnje, nehat ili propuste od strane trećih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na: pružaoce telekomunikacijskih usluga, računarske i internetske usluge, podizvođače ili za bilo kakve greške ili propuste na svojim uređajima, opremi ili sistemima.
  5. kreiranje rezervnih kopija i zamjena bilo kog Korisničkog sadržaja postavljenog ili sačuvanog na prvijezik.com ili dostupnog na prvijezik.com platformi nakon isteka od 3 mjeseca od prestanka Uslova i Odredbi i Pretplatničkog perioda. Dobavljač je ovlašten da pravi takve kopije na zahtjev Klijenta tokom perioda važenja Uslova i Odredbi i Pretplatničkog perioda. Dobavljač ne traži nikakvo vlasništvo nad korisničkim sadržajem na prvijezik.com platformi;
 2. Dobavljač ima pravo da briše ili ukloni (bez obavještenja Klijenta) bilo koji sadržaj na prvijezik.com platformi po sopstvenom nahođenju, iz bilo kog razloga ili bez razloga, uključujući i bez ograničenja sadržaja koji u jednoj procjeni Dobavljača krši ove Uslove i Odredbe ili koji mogu biti uvrjedljivi, nezakoniti, ili koji mogu kršiti prava, štetiti ili ugrožavati sigurnost Korisnika ili drugih.
 3. Dobavljač ima pravo da formira grupe i odredi Satnicu teme u potpunosti po sopstvenom nahođenju u zavisnosti od broja registrovanih Klijenata i njihovih operativnih sposobnosti.
 4. Bez obzira na gore navedeno, odgovornost Dobavljača prema Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani za gubitak, štetu, troškove ili izdatke iz bilo kog razloga i bez obzira na oblik pravnog postupka, bez obzira da li se predmet odnosi na ugovorne ili ne-ugovorne obaveze, u slučaju nemara ili ne, u svakom slučaju neće prevazilaziti troškove naknade za pretplatnički period.

VIII Odricanje od garancija

 1. Klijent razumije i slaže se da je usluga prvijezik.com obezbijeđena na osnovu principa "kao što je navedeno" i "ono što je na raspolaganju"
 2. Svaki materijal koji je preuzet ili na drugi način dobiven korištenjem Usluge vrši se po sopstvenom nahođenju i na rizik Klijenta i Klijent će biti isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu njegovom računarskom sistemu ili za gubitak podataka koji je rezultat prenošenja bilo kog takvog materijala.

IX Povjerljivost

 1. Dobavljač, Klijent i Korisnici kojima je Klijent obezbijedio korisničke račune, smatrat će povjerljivim sve informacije koje se razmijenjuju između njih u vezi sa izvršenjem SaaS Sporazuma između Dobavljača i Klijenta i obrađivat će te informacije u dobroj vjeri, sa Stranama koje su obavezne da taj podatak čuvaju u povjerljivosti i uzdržavajući se od postupaka koji bi narušili ili oštetili njihov ugled i interes. Klijent se obavezuje da će osigurati poštovanje ove obaveze od strane Korisnika kojima obezbjeđuje korisničke naloge.

X Zaštita ličnih podataka

 1. Nakon prihvatanja ovih Uslova i Odredbi, Klijent će dati svoju eksplicitnu saglasnost da Dobavljač može da obrađuje bilo koji podatak ili informacije, uključujući lične podatke koje dostavlja Klijent i / ili Korisnik, na način koji smatra potrebnim za potrebe pružanja Usluge.
 2. Klijent i Dobavljač se obavezuju i garantuju da će se svi lični podaci Klijenta i Korisnika i / ili trećih lica, koji se primenjuju na prvijezik.com, obrađivati samo u mjeri potrebnoj za pružanje Usluge i izvođenje tema online, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugih odredbi važećeg zakona zemlje u kojoj je registrovan Dobavljač. U tom smislu, Klijent se obavezuje da obezbijedi izričitu saglasnost Klijenta i / ili Korisnika tako što označava polje prihvatam. Na osnovu navedenog, Klijent će pružiti eksplicitnu saglasnost Klijenta i / ili Korisnika kojima obezbjeđuje korisničke naloge.
 3. U slučaju zahtjeva Dobavljača za arhivskim snimanjem video sesija učenja u realnom vremenu, Klijent daje eksplicitnu saglasnost označavajući polje prihvatam snimanje od strane Dobavljača.
 4. U slučaju maloljetnika, saglasnost treba da pruže njihovi roditelji ili staratelji Ukoliko važeći zakoni nameću još neke restrikcije u pogledu maloljetnika, Klijent je u obavezi da se u potpunosti uskladi sa njima.

XI Pravo zaštite lične svojine

 1. Sva prava intelektualne svojine (uključujući prava nad zaštitnim znacima, autorskim pravima, bazama podataka itd.) na prvijezik.com i njegovim sastavnim dijelovima (uključujući, ali bez ograničenja na, software, dokumentaciju, dizajn, licence, datoteke licenci i druge materijale, sva ažuriranja, izmjene i dopune, odluke postignute tokom rada), ili su sadržane ili povezane sa website-ovima Dobavljača i usluga, su isključiva imovina Dobavljača.
 2. Klijent će se uzdržati od bilo kog akta reprodukcije, modifikacije, adaptacije, distribucije, objavljivanja, prenosa (elektronskim putem ili na drugi način), prezentacije, prenosa na server, širenja putem radio signala, objavljivanja bilo kog materijala sa internet stranica Dobavljača i / ili koji se odnose na uslugu prvijezik.com, uključujući video, zvuk, tekst, grafiku, kompilacije, računarske programe, kodove i / ili software na bilo koji način ili u bilo kojoj formi bez izričite prethodne pismene saglasnosti Dobavljača.
 3. Osim ukoliko ne postoji eksplicitna dozvola od strane Dobavljača, Klijent ne smije da koristi i / ili pruža trećim stranama bilo kakve tekstualne ili programske datoteke proizvoda koji su predmet ovih Općih uslova i Odredbi u svrhu razvoja software ili poslovanja ili preduzimanja bilo kojih drugih radnji koji krše ili doprinose kršenju prava intelektualne svojine Dobavljača.
 4. Pružalac priznaje da sva prava intelektualne svojine na sadržaj koji kreira Klijent ili bilo koje treće lice i koje razmjenjuju i snimaju na prvijezik.com, pripadaju autorima i nosiocima u skladu sa važećim zakonom.

XII Suspenzija Usluge

 1. Pružanje usluga se prekida otkazivanjem pristupa korisničkim nalozima koji se obezbjeđuju Klijentu:
  1. u slučaju prekida ili otkazivanja Uslova i Odredbi;
  2. u slučaju nemogućnosti plaćanja Pretplatničke naknade;
  3. u slučaju značajnog ili ponovljenog neispunjenja ugovornih obaveza od strane Klijenta;
  4. u drugim slučajevima ili kršenjima utvrđenim u ovim Općim Uslovima i Odredbama;

XIII Okončanje i otkazivanje Uslova i Odredbi

 1. Uslovi i Odredbe se okončavaju u sljedećim slučajevima:
  1. automatski, sa istekom roka ako nije pravilno obnovljen;
  2. ako je bilo koja od strana proglašena nesolventnom ili postaje predmet stečajnog postupka;
  3. u slučaju ponovnog neispunjenja klijenta da uplati pretplatničku naknadu;
  4. u drugim slučajevima utvrđenim važećim zakonom.
 2. Uslove i Odredbe može okončati strana koja ne podliježe neizmirenju obaveza u slučaju neispunjenja druge strane. Strana koja poštuje obaveze obavještava onu koja nije izmirila obaveze o okončanju, uz pismeno obavještenje, navodeći razlog za prekid.
 3. U slučaju okončanja Uslova i Odredbi iz razloga koji nisu posljedica greške Klijenta, Dobavljač će srazmjerno refundirati troškove Klijentu za neiskorišteni Pretplatnički period.

XIV Mjerodavno pravo

 1. Sadašnji Opći Uslovi i Odredbe i svi odnosi između Strana će se tumačiti prema zakonima zemlje u kojoj Dobavljač ima sjedište.
 2. Svi sporovi koji se odnose na ugovorne odnose između Dobavljača i Klijenta, uključujući one koji se odnose na njihovo postojanje, tumačenje, važenje ili okončanje, ako se ne riješe kroz međusobne pregovore između strana u roku od 30 dana (trajanja jednog pretplatničkog perioda) od dana pismenog prigovora jedne od strana, rješavaju nadležni sudovi zemlje u kojoj Dobavljač ima svoje sjedište. 
 3. Strane se obavezuju da će razmijeniti sve poruke u pisanoj formi sa pismom preporuke ili elektronski putem e-maila na adrese navedene u Narudžbi za Klijenta i potvrdu Narudžbi za Dobavljača.
 4. Svaka strana ugovora će pismeno obavijestiti drugu u slučaju bilo kakve promjene u gore navedenim okolnostima. Odsustvo takvog obavještenja oslobodit će odgovornosti Stranu za netačne poruke pod ovim Općim Uslovima i Odredbama.
 1. Za bilo koji spor između Klijenta i Dobavljača, Klijent se slaže da će prvo pokušati da ga neformalno riješi sa Dobavljačem. U slučaju da Dobavljač nije u mogućnosti da riješi spor na ovaj način u roku od 30 dana od dana kada je spor zabilježen u pisanoj formi, obje strane se slažu da nadležnost prenesu nadležnom sudu zemlje u kojoj Dobavljač ima svoje sjedište kako bi riješio bilo koji takav spor.